Verkoopsvoorwaarden

 N.V. Viniecom - Algemene Verkoopsvoorwaarden.

1. Aanvaarding van onze voorwaarden - Behoudens voorafgaandelijk en schriftelijk akkoord van onzentwege zal het feit dat de cliënt ons een bestelling toevertrouwt, op zich inhouden dat hij al onze hierna vermelde verkoopsvoorwaarden aanvaardt. De algemene voorwaarden die voorkomen op de stukken van onze cliënten zijn ons niet tegenstelbaar.

2. Levering - De levering geschiedt op risico van de koper. De leveringstermijn wordt slechts bij wijze van indicatie opgegeven. Het feit dat deze termijn wordt overschreden geeft, welke ook de oorzaak ervan zij, aan de koper geen enkel recht op schadevergoeding, boete, vernietiging van de bestelling of verbreking van de overeenkomst.

3. Verbintenissen - De verbintenissen door onze vertegenwoordigers aangegaan zijn slechts geldig na schriftelijke bevestiging door de bevoegde directie.

4. Prijs - Behoudens afwijkend beding zijn de prijzen vastgesteld bij vertrek van de goederen in onze magazijnen en op grond van de kostprijs der grondstoffen van dat ogenblik.

5. Betaling - Onze facturen voor levering van goederen en diensten zijn contant betaalbaar te De Pinte.

De betaling zal geschieden zonder enige schuldvergelijking of korting welke niet schriftelijk is overeengekomen, en op de door Viniecom aangegeven wijze. De koper zal zonder dat sommatie en ingebrekestelling is vereist, van rechtswege in gebreke zijn bij niet stipte nakoming van de vastgestelde betalingstermijnen. Bij niet-betaling op  de  vastgestelde datum  is  Viniecom gerechtigd interesten te vorderen van   15 % per jaar. In dit geval zal de koper een forfaitaire vergoeding van 15 % verschuldigd zijn met een minimum van € 75,00. De gerechtelijke rente en de eventuele procedurekosten zijn in het bedrag van deze verhoging niet inbegrepen. Een eventueel akkoord over een andere betalingswijze dan deze hierboven voorzien, o.a. per wisselbrief brengt geen schuldvernieuwing mede en doet geen afbreuk aan de betalingen wat betreft de plaats van de betaling, de boete, en de bevoegdheid.

6. Eigendom voorbehoud -De goederen blijven, ongeacht of zij reeds feitelijk zijn afgeleverd, eigendom van Viniecom totdat volledige betaling van de koopprijs heeft plaatsgehad.

7. Garantie -Vorderingen uit hoofde van garantie vervallen, indien zij niet binnen 5 dagen na constatering van het gebrek, en niet binnen de overeengekomen periode na datum van verzending van de producten door Viniecom, middels aangetekende aan Viniecom gerichte brief te harer kennis gebracht zijn. Alle verdere garantieaanspraken en aanspraken wegens zowel directe als indirecte schade, zijn uitdrukkelijk uitgesloten. Viniecom behoudt zich het recht voor franco terugzending van de producten. Bij verschil van mening over de oorzaak van een gebrek draagt koper de bewijslast van de gebreken. De garantieverplichting ontstaat voor Viniecom eerst op voorwaarde dat koper al hetgeen hij terzake van de koopovereenkomst van Viniecom verschuldigd is heeft voldaan.

8. Geschillen - Alleen het Belgisch recht is van toepassing op overeenkomsten gesloten met Viniecom Ingeval van geschil zijn alleen de rechtbanken van Gent bevoegd.

9. Aansprakelijkheid - Behoudens hiervoor bepaald in artikel 8 alsmede ten aanzien van verborgen gebreken en de garantieverplichting, is Viniecom noch jegens de opdrachtgever noch jegens derden gehouden tot enigerlei schadevergoeding van welke aard dan ook.

Maatschappelijke Zetel: Viniecom N.V. - Pont-Noord 2- 9840 De Pinte

K.B.O. 0651.743.988 – BTW 0651 743 988